Praha 9 net - internet zdarma

www.praha9net.cz

Provozní řád sítě Praha9net

1.Úvodní ustanovení

1.1 Provozní řád regionálního komunikačního systému na Praze 9(dále jen „Provozní řád“) upravuje podmínky využívání wifi sítě na Praze 9, kterou pro Městskou část Prahy 9 zajištuje smluvní partner(dále jen „Poskytovatel“).

2.Struktura sítě

2.1 Regionální komunikační servis na Praze 9 tvoří tyto dvě skupiny:

Bezdrátové vysílače:

seznam vysílačů je v sekci pokrytí

3.Pravidla pro připojení uživatele k síti

3.1. Poskytovatel zajištuje běh Vysílačů tak, aby jejich provoz byl plynulý a bez zbytečných dlouhých výpadků.Vysílač může být Poskytovatelem odstaven na nezbytně nutnou dobu z důvodu nutné profylaktické kontroly funkčnosti a to i bez předchozího upozornění Uživatelů.

3.2. Sít umožňuje běžné využívání internetu a elektronické pošty.Jsou povoleny porty pro využívání následujících služeb:FTP, http, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP, DNS. Využívání ostatních není podporováno.

3.3. V síti je blokován přístup na webové stránky, které odporují zaměření Sítě. Jde zejména o stránky s pornografickým obsahem a stránky týkajících se nelegálních aktivit.

3.4. Uživatelem pro účely tohoto Provozního řádu je osoba, která je řádně zaregistrovaná pro aktivaci k internetu v síti a má v místě připojení pokrytí dostatečně kvalitním signálem pro využívání sítě.Pro připojení jsou potřeba splnit následující technické podminky:

  • být v dosahu signálu alespoň jednoho z vysílačů Prahy 9
  • mít zařízení pro příjem internetového signálu k síti
  • zaregistrovat se prostřednictvím portálu www.praha9net.cz

3.5. Uživatel je povinen používat pouze IP adresu, kterou dostane přidělenou od DHCP serveru Poskytovatele.Pakliže je zjištěno používání IP adres, které uživatel nezískal od DHCP serveru Poskytovatele, má poskytovatel právo za hrubé porušení pravidel bez náhrady zamezit Uživateli další připojování k Síti a to okamžitě, bez nutnosti uživatele o tomto faktu informovat.

3.6. V Síti není dovoleno spouštět vlastní DHCP server či IPv6 RA.

3.7. Pro odchozí poštu je doporučeno využívat serveru smtp.praha9net.cz.

3.8. Pakliže Uživatel nerozumí konfiguraci a instalaci WiFi zařízení, požádá o toto specializovanou firmu, nebo kohokoli, kdo dané problematice rozumí a je schopen provést měření dostupnosti signálu Sítě, nainstalování a konfiguraci zařízení nutného k připojení. Poskytovatel nezajišťuje instalaci, konfiguraci ani další podporu při instalaci zařízení Uživatele. Uživatel se může obrátit na kteroukoli společnost či osobu, může se také obrátit na partnery sítě, jejichž seznam je k dispozici na adrese www.praha9net.cz.

3.9. Uživatel je povinen používat pouze zařízení schválené pro provoz v ČR s výkonem odpovídajícím normám vydaných Českým telekomunikačním úřadem, které jsou veřejně k dispozici na www.ctu.cz.

4.Řízení provozu v síti

4.1. V Síti je zakázán veškerý provoz mimo takového, pro který je Sít určena.Sít je koncipována pro připojení domácností za účelem získávání informací z internetových stránek státní správy a místní samosprávy a to také prostřednictvím elektronické pošty.

4.2. Každý z bezdrátových vysílačů je připojen linkou o kapacitě 4 Mbps, o kterou se dělí všichni uživatelé připojení k vysílači. Z tohoto důvodu nelze garantovat rychlost připojení jednotlivého uživatele.

5.Hlášení problémů se sítí

5.1. K hlášení problémů se Sítí je pro Uživatele zřízeno telefoní číslo +420 267 132 041 (v pracovní dny 9:00-18:00) a email tech@praha9net.cz.

5.2. V případě, že se budoucí Uživatel nemůže připojit z důvodu slabého či žádného signálu, není toto důvod k hlášení závady v síti. Z obecného principu WiFi nelze poskytnout připojení každému na území MČ Praha 9. Funkčnost služby v nepokrytých oblastech nelze žádným způsobem nárokovat.

5.3. Jelikož je WiFi pásmo veřejné a kdokoliv jej může využívat, je potřeba počítat s možností zahlcení či občasné zarušení frekvenčního pásma. Takovéto přechodné snížení kvality signálu nemůže Poskytovatel řešit. Dlouhodobé rušení Poskytovatel řeší změnou vysílacího kanálu. Pokud má Uživatel podezření, že nějaký cizí vysílač porušuje limity definované Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ), může se na ČTÚ obrátit se stížností.

6.Závěrečná ustanovení

6.1. Připojením k Síti je uživatel vázán tímto Provozním řádem

6.2. Tento Provozní řád může být Poskytovatelem změněn.Aktuální verzi Provozního řádu naleznete na stránkách www.praha9net.cz

6.3. Provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dne 01.02. 2007.